Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Następujące informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej pod niniejszym tekstem.

Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w części "Informacje o podmiocie odpowiedzialnym" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane są gromadzone z jednej strony przez Państwa przekazanie ich nam. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub po uzyskaniu Twojej zgody, gdy odwiedzasz stronę internetową za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich

Gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową, Państwa zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

.

2 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Nota o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Johanna Schulz Mühlgasse 11-13 65183 Wiesbaden

E-mail: info@godigital21.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).Administrator danych to osoba fizyczna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

Jeśli w ramach niniejszej polityki prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. W przypadku zgłoszenia uzasadnionego żądania usunięcia danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Uwaga o przekazywaniu danych do USA

Nasza strona internetowa zawiera narzędzia pochodzące od firm mających siedzibę w USA. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Zwracamy uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa ochrony danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie jako osobę, której dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną już zgodę. Zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zbierania danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 DSGVO)

Jeżeli PRZETWARZANIE DANYCH JEST OPARTE NA ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO).

Jeśli TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W KAŻDYM MOMENCIE ZAKAZAĆ PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Gdy włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, usuwanie i poprawianie

W każdej chwili, w ramach obowiązujących przepisów prawa, mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dodatkowych pytań dotyczących tematu danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zwykle potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia danych możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR, należy zachować równowagę między Twoimi interesami a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, ma Pani/Pan prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyła Pani/Pan przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

.

3. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub trwale (cookies trwałe) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu, gdy użytkownik sam je usunie lub do czasu, gdy zostaną one automatycznie usunięte przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie pochodzące od firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, gdy wchodzi on na naszą stronę (pliki cookie firm zewnętrznych). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z niektórych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Ciasteczka mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności stron internetowych) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, przechowywanie danych plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Można ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniu plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub w celach analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Źródło: https://www.e-recht24.de/

4. usługi google

Na naszej stronie internetowej używamy narzędzia do śledzenia analiz Google Analytics (GA) amerykańskiej firmy Google Inc. W przypadku obszaru europejskiego za wszystkie usługi Google odpowiada firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Google Analytics zbiera dane o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Na przykład, gdy klikniesz na link, czynność ta jest zapisywana w pliku cookie i wysyłana do Google Analytics. Raporty, które otrzymujemy z Google Analytics pomagają nam lepiej dostosować naszą stronę internetową i usługi do Twoich preferencji. W dalszej części artykułu omówimy bardziej szczegółowo narzędzie do śledzenia, a w szczególności poinformujemy Cię o tym, jakie dane są przechowywane i jak możesz temu zapobiec.

Jakie dane są przechowywane przez Google Analytics?

Google Analytics wykorzystuje kod śledzenia do stworzenia losowego, unikalnego identyfikatora, który jest powiązany z plikiem cookie Twojej przeglądarki. W ten sposób Google Analytics rozpoznaje Cię jako nowego użytkownika. Następnym razem, gdy odwiedzisz naszą stronę, zostaniesz rozpoznany jako "powracający" użytkownik. Wszystkie zebrane dane są przechowywane razem z tym identyfikatorem użytkownika. W ten sposób możliwa jest ocena pseudonimowych profili użytkowników.

Google rozmieściło swoje serwery na całym świecie. Większość serwerów znajduje się w Ameryce i dlatego Twoje dane są w większości przechowywane na amerykańskich serwerach. Dokładne informacje o tym, gdzie znajdują się centra danych Google, można znaleźć tutaj: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zawsze masz możliwość usunięcia lub wyłączenia plików cookie, które znajdują się na Twoim komputerze. Jak dokładnie to działa, zależy od Twojej przeglądarki.

Istnieje instrukcja, jak zarządzać plikami cookie w Twojej przeglądarce:

Chrome: Usuń, włącz i zarządzaj plikami cookie w Chrome

Safari: Zarządzaj plikami cookie i danymi stron internetowych za pomocą Safari

Firefox: Usuń pliki cookie, aby usunąć dane, które strony internetowe umieściły na Twoim komputerze

Internet Explorer: Usuń i zarządzaj plikami cookie

Microsoft Edge: Usuń i zarządzaj plikami cookie

Jeśli generalnie nie chcesz plików cookie, możesz ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię, gdy plik cookie ma zostać ustawiony. W ten sposób można zdecydować dla każdego pojedynczego pliku cookie, czy zezwala się na jego użycie, czy nie. Pobranie i zainstalowanie tej wtyczki do przeglądarki pod adresem https://support.google.com/ads/answer/7395996 spowoduje również wyłączenie wszystkich "reklamowych plików cookies". Pamiętaj, że wyłączając te pliki cookie, nie zapobiegasz reklamom, a jedynie reklamom spersonalizowanym.

Jeśli masz konto Google, możesz wyłączyć reklamy spersonalizowane na stronie https://adssettings.google.com/authenticated. Ponownie, nadal będziesz widział reklamy, ale nie będą one już dostosowane do Twoich zainteresowań. Jednak reklamy nadal będą wyświetlane w oparciu o kilka czynników, takich jak lokalizacja, typ przeglądarki i hasła wyszukiwania, których używasz.

Możesz dowiedzieć się, jakie dane Google w zasadzie zbiera i do czego je wykorzystuje na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.